Rana Konsult. PDFbibliotek för svenska herptilrapporter.


Tillbaka till Rana Konsults hemsida.
Tillbaka till Rapportbibliotekets hemsida.
Till artvis ordnad lista.
Till länsvis ordnad lista.


Ordnade efter författare och år

 • Ahlbeck, Ida. 2007. Inventering av groddjur i Södertälje kommun 2007. Södertälje kommun. PDF. Funna arter är: större vattensalamander, mindre vattensalamander, vanlig groda, åkergroda och vanlig padda
 • Ahlén, Ingemar & Thomas Johansson. 2003? Inventeringen 2003 av långbensgroda i Mittlandet på Öland. Länstyrelsen i Kalmar län. PDF.
 • 2013. Ahlén, Ingemar. Åtgärdsprogram för långbensgroda, 2013-2017. Naturvårdsverket. PDF.
 • Alenius, Beatrice, Sara Berggran, & Elin Åkelius. 2007. Övervakningsprogram för klockgroda (Bombina bombina) i naturreservaten Svartskrylle & Skogshejdan, Ystad kommun. Projektarbete. Biologiska institutionen. Lunds Universitet. PDF. - Innehåller bl.a. inventering av speland hanar i reservaten 2007.
 • Almhagen, Jimmy. 2006. Amfibier i nyanlagda våtmarker: En fältstudie i Laholms jordbrukslandskap. PDF. - Behandlar st. o m. vattenödla, v. padda o v. groda samt åkergroda.
 • Andersson, Gunilla. 2000. Inventering av rödlistade groddjur i Lunds kommun 1999. Lunds kommun. PDF. - Behandlar lökgroda, stinkpadda, lövgroda och ätlig groda.
 • Andersson, Gunilla. 2001. Rapport "Inventering av lökgroda och stinkpadda 2001". Lunds kommun. PDF. - Avser Revingefältet.
 • Andrén, Claes och Göran Nilson. 2000. Åtgärdsprogram för bevarande av stinkpadda (Bufo calamita). Naturvårdsverket. PDF.
 • Andrén, Claes och Göran Nilson. 2000. Åtgärdsprogram för bevarande av grönfläckig padda (Bufo viridis). Naturvårdsverket. PDF. - Avser tiden 2000 – 2002.
 • Anonym. 2008. Uppföljning av stinkpaddans (Bufo calamita) populationsstatus längs Bohuskusten. Rapport 2008:41. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. PDF. - Redovisar inventeringar från 2006 och 2007.
 • Arioli, Martina & Christian Jakob. 2007. Report concerning green frogs near Hannäs. Länssstyrelsen Östergötland. PDF. - Grodorna befinns vara "hybrider" ätlig groda/gölgroda..
 • Backlund, Nina, Alma Ceric, Mikael Olofsson & Therése Andersson. 2009. Strandskydd. Bra skydd för växt- och djurliv? Projektarbete. Inst. f. Handelsrätt, Lunds Universitet. PDF. - Handlar om förhållanden kring huggormspopulationen i Smygehuk.
 • Berglund, Boris. 1976. Inventering av Skånes sällsynta groddjur. SNV PM 765. Länsstyrelserna i Kristianstad och Malmöhus län. PDF text PDF bilder - Behandlar lökgroda, lövgroda, stinkpadda, grönfläckig padda, ätlig groda och långbensgroda. Dessutom diskussion om klockgrodan som ju inte fanns i landet vid tiden för denna inventering.
 • Berglund, Boris. 1998. Projekt lökgroda 1993-1996. Meddelande 98:9. Länstyrelsen i Skåne län. PDF.
 • Berglund, Boris. 1999. Projekt strandpadda 1998-1999. Meddelande 99:39. Länstyrelsen i Skåne län. PDF. - Avser förekomster i Skåne.
 • Berglund, Boris. 2008. Projekt klockgroda. Historik och status fram till 2005. Länstyrelsen i Skåne län. PDF. - Finns även med annat omslag foto av groda från sidan, snarare än uppifrån. Innehållet torde dock i stort vara identiskt.
 • Bolander, Sebastian. 2009. Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008. Rapport 2009:1. Södertörnsekologerna. PDF. - Södertörnsekologerna är ett samverkansforum för nio kommuner på Södertörn med omnejd. Till rapporten finns 8 bilagor som redovisar uppgifter om lokaler i 8 kommuner: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Stockholm och Tyresö. Funna arter är: större vattensalamander, mindre vattensalamander, vanlig groda, åkergroda och vanlig padda..
 • Edenhamn, Per & Per Sjögren-Gulve. 2000. Åtgärdsprogram för bevarande av gölgroda (Rana lessonae). Naturvårdsverket. PDF. - Avser tiden 2000 – 2005.
 • Edenhamn, Per & Per Sjögren-Gulve. 2000. Åtgärdsprogram för bevarande av lökgroda (Pelobates fuscus). Naturvårdsverket. PDF. - Avser tiden 2001 – 2004.
 • Edenhamn, Per & Per Sjögren-Gulve. 2001. Åtgärdsprogram för bevarande av lövgroda (Hyla arborea). Naturvårdsverket. PDF. - Avser tiden 2001 – 2004.
 • Forslund, Susanne. 2009. Utsättningsprogram för grönfläckig padda på Öland. Länsstyrelsen Kalmar län. PDF.
 • Gislén, Torsten & Hans Kauri. 1959. Zoogeography of the Swedish amphibians and reptiles. With notes on their growth and ecology. Acta Vertebratica 1:195-397. PDFgråskala 15MB PDFsv 4MB - dåligt återgivna foton - Klassikern. Alla dokumenterade lokaler fram till 1950talet finns redovisade.
 • Gustafsson, Mikael. 2009? Strandpaddeinventering i Kristianstad och Bromölla kommuner 2009. PDF.
 • Gustafson, Daniel. & Jan Malmgren. 2002. Inventering och övervakning av större vattensalamander (Triturus cristatus). Publikation 2002:2. Länsstyrelsen i Örebro län. PDF. - Rapporten föreslår metoder för ett miljöövervakningsrogram avseende större vattenödla. Innehåller även en genomgång av artens biologi och listar svenska inventeringar till år 2001.
 • Gustafson, D., E. Hellberg, A. Andersen och J. Malmgren. 2003. Större vattensalamander (Triturus cristatus) i tio Natura 2000-områden i Örebro län: Test och utvärdering av övervakningsmetodik 2002. Publikation 2003:25. Länsstyrelsen i Örebro län. PDF. - Detta är en praktisk uppföljning av metodförslagen i Gustafson och Malmgren 2002.
 • Gylje, Sofia. 2004. Gölgrodor och trollsländor längs Nordupplands kust. En sammanfattning av två inventeringar och ett restaureringsarbete. Länsstyrelsens Meddelandeserie 2004:18. Länsstyrelsen Uppsala län. PDF.
 • Hellberg, E., D. Gustafson, J. Malmgren & H. Rygne. 2003. Större vattensalamander (Triturus cristatus) i Örebro län: Inventering 2003 och sammanställning av kända lokaler 1989-2003. Publikation 2003:26. Länsstyrelsen i Örebro län. PDF.
 • Håkansson, Lars. 2004. Odling av amfibier 2004 i Svedala. Rapport till Naturvårdsverket. PDF. - Behandlar uppfödningar av grönfläckig padda, lökgroda och strandpadda.
 • Johansson, Niklas. 2004. Större vattensalamander (Triturus cristatus)- inventering i östra delen av Jönköpings län 2004. Meddelande 2004:27. Länsstyrelsen i Jönköpings län. PDF.
 • Johansson, Thomas. 2004? Inventering av större vattensalamander i Trollhättans kommun våren 2004. Rapport 17. Trollhättans stad. PDF.
 • Journath Pettersson, Cecilia. 2006. Basinventering av större vattensalamander, Triturus cristatus, i Örebro län 2006. Publikation 2007:13. Länsstyrelsen i Örebro län. PDF.
 • Journath Pettersson, Cecilia. 2008. Större vattensalamander. Småvattnens hotade drake. Publikation 2008:12. Länsstyrelsen i Örebro län för Länsstyrelserna. PDF. - Broschyr.
 • Hallengren, Anders & Johan Röjestål. 2002? Inventeringsrapport för strandpadda i Kristianstads kommun 2001. Naturskyddsföreningen i Kristianstad. PDF.
 • Håkansson, Lars. 2004. Odling av amfibier 2004 i Svedala. Rapport till Naturvårdsverket. PDF. - Behandlar uppfödnignar av grönfläckig padda, lökgroda och strandpadda.
 • Karlström, Anna. 1998. Inventering av groddjur på Gotland 1997. Livsmiljöenheten - Rapport NR 2 1998. Länsstyrelsen i Gotlands län. PDF.
 • Karlsson, Tommy. 2003? Inventering av större vattensalamander (Triturus cristatus) i delar av Boxholms, Kinda, Mjölby och Linköpings kommuner. Högskolan i Kalmar. Institutionen för Biologi & Miljövetenskap. PDF. - Projektkurs i biologi D 10p
 • Kiibus, Martina. 2010. Återintroduktion av större vattensalamander i Judarskogen. Länsstyrelsen i Stockholms län. PDF. - Judarskogen ligger i Bromma.
 • Lindström, Kajsa & Annika Martinsson. 2002. Inventering av konfliktpunkter mellan groddjur och vägar respektive uttrar och vägar i Region Mälardalen. Publikation: 2002:167. Vägverket Region Mälardalen. PDF. - "Vägverket Region Mälardalen” omfattar Uppsala, Södermanlands, Örebro och Västmanlands län."
 • Loman, Jon. 2002. Inventering av groddjur inom strandängarna och Klagshamns udde, Malmö kommun. Malmö stad. PDF.
 • Loman, Jon. 2004. Inventering av åkergroda och vanlig groda i Skåne 1989-2003. Trender och utvärdering av metoder. Länstyrelsen i Skåne. PDF - Analys av inventeringar av åkergroda och vanlig groda 1989-2003.
 • Loman, Jon. 2004. Inventering och åtgärdsförslag för konfliktpunkter mellan groddjur. Vägverket. PDF. - Uppgifter om stinkpadda och ffa lökgroda
 • Loman, Jon. 2005. Inventering av vanlig groda och åkergroda i Skåne 2005. Länstyrelsen i Skåne. PDF. - Redovisande. Det finns motsvarande årliga rapporter sedan 1995. Denna sista innehåller dock allt material.
 • Loman, Jon. 2006. Utvärdering av grodbarriär mot väg 19 vid Tryde. Vägverket. PDF. - Mest om lökgroda.
 • Loman, Jon. 2006. Inventering av lövgroda i skånska dammar 2006. Med en jämförelse med tidigare inventeringar. Länstyrelsen i Skåne. PDF.
 • Loman, Jon. 2006. Grodbarriär med tunnlar vid Sofiedals golfbana, Malmö. Utvärdering av funktion och inventering av den lokal groddjursfaunan. Malmö stad. PDF. Bildbilaga 2,6 MB.
 • Loman, Jon. 2007. Grodbarriär med tunnlar vid Sofiedals golfbana, Malmö. Funktion samt inventering av den lokala groddjursfaunan på och vid golfbanan samt i Käglinge naturområde. Malmö stad. PDF.
 • Loman, Jon. 2008. Grodinventering i småvatten inom del av Eslövs kommun. Eslövs kommun. PDF text. PDF m bilder 9,2 MB. - Om st. o m. vattenödla, v. padda o v. groda.
 • Loman, Jon. 2009. Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009. För Malmö stad. PDF. - V. padda, vanlig, ätlig och åkergroda.
 • Loman, Jon. 2009. Grodinventering i småvatten inom del av Eslövs kommun. Komplettering 2009. Eslövs kommun. PDF.
 • Loman, Jon. 2009. Inventering av lökgroda och stinkpadda på Revingefältet 2009. Länstyrelsen i Skåne och Lunds kommun. PDF.
 • Loman, Jon. 2010. Paddvakt - övervakning av Revingefältets stinkpaddor med bevarandeåtgärder 2010. Lunds kommun. PDF.
 • Loman, Jon. 2010. Inventeringar av långbensgroda i skånska dammar 2008-10. Länstyrelsen i Skåne. PDF. - Omfattar även innehållet i motsvarande rapporter 2008 o 2009.
 • Loman, Jon & Gunilla Andersson. 2007. Monitoring brown frogs Rana arvalis and R. temporaria in 120 south Swedish ponds 1989 - 2005. Mixed trends in different habitats. Biol. Conserv. 135:46-56. PDF.
 • Lundquist, Nils & Johannes Rudbeck. 2011. Status för grönfläckig padda (Bufo viridis) och strandpadda (Bufo calamita) på och kring golfbanorna på Falsterbonäset. Examensarbete i bevarandebiologi. Ekologiska institutionen, Lunds universitet. PDF
 • Lundquist, Nils & Christoffer Schönbeck. 2009. Rörelsemönster och överlevnad hos lökgrodan (Pelobates fuscus) kring Högestads vägar – effekter av nyanlagda barriärer, grodtunnlar och staket Examensarbete i bevarandebiologi. Ekologiska institutionen, Lunds universitet. PDF
 • Lundquist, Nils. 2012. Strategisk plan för nyanläggning och restaurering av grodvatten på Revingefältet. Rapport för Lunds kommun. PDF - Behandlar lökgroda och stinkpadda
 • Lydänge, Annika. 2007. Inventering av sandödla i Kronobergs län. Meddelande nr 2007:20. Länsstyrelsen i Kronobergs län. PDF.
 • Madsen, Thomas & Beata Ujvari. 2011. The potential demise of a population of adders (Vipera berus) in Smygehuk, Sweden. Herpetological Conservation and Biology 6:72-74. PDF.
 • Magnusson, Maria & Lena Stålsjö. 2004. Inventering av groddjur Kungsbacka Golfklubb Hamra, Särö. Göteborgs Stadsmuseum. PDF. - M. och st. vattenödla, vanlig padda, vanlig groda och åkergroda.
 • Malmgren, Jan. 1996. Större vattensalamander i Örebro län. Rapport 1996:4. Länstyrelsen i Örebro län. PDF
 • Malmgren, Jan, D H Gustafson, C Journath-Pettersson, U Grandin & H Rygne. 2005. Inventering och övervakning av större vattensalamander (Triturus cristatus). Version 1:0. Naturvårdsverket. PDF - "Handbok för miljöövervakning".
 • Malmgren, Jan. 2007. Åtgärdsprogram för bevarande av större vattensalamander och dess livsmiljöer (Triturus cristatus). Rapport 5636. Naturvårdsverket. PDF. - "Gäller tiden 2006-2010".
 • Merilä, Juha, Johan Nilsson & Mattias Sterner. 2003. Groddjur på Gotland 2002. Länsstyrelsen i Gotlands län. PDF. - Behandlar mindre vattenödla, vanlig padda och åkergroda..
 • Mernelius, Pål. 2007. Större vattensalamander (Triturus cristatus) i Kronobergs län 2006. Länsstyrelsen i Kronobergs län. PDF.
 • Niesel, Jennie. 2007. Inventering av sandödla Lacerta agilis i Västra Götalands län 2006-2007. Rapport 2007:86. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. PDF
 • Nilsson, Johan & Jan Pröjts. 2007. 2005 års inventering av gölgroda längs Nordupplands kustband samt utvärdering av gölgrodans åtgärdsprogram. Länsstyrelsens meddelandeserie 2007:1. Länsstyrelsen i Uppsala län. PDF. - Egentligen två separata rapporter med gemensamt omslag. Inventeringsdelen har författats av Johan Nilsson och Bilaga 2: "Gölgrodan i Sverige. En utvärdering av åtgärdsprogrammet 2000-2005" av Jan Pröjts. Den senare finns även som självständig rappport.
 • Nilsson, Petra. 1995. Hasselsnok, sandödla och större vattensalamander i Östergötlands län. Inventering 1994 och sammanställning av övriga fynddata. Rapport 1995:1. Länstyrelsen i Östergötlands län. PDF.
 • Norström, Mikael & Leif Westrin. 2006. Inventering av sandödla i Södermanlands län 2004 och 2005. Meddelande nr 2006:2. Länsstyrelsen i Södermanlands län. PDF.
 • Nyström, Per. 2002? Inventering av lökgroda inom Frihultsområdet 2002. Naturskyddsföreningen i Färs. PDF.
 • Nyström, Per. Utvärdering av åtgärdsprogram för bevarande av lökgroda (Pelobates fuscus). Länstyrelsen i Skåne län. PDF. - Avser åtgärdsprogrammet 2001-2004.
 • Nyström, Per, Christer Brönmark, Linda Birkedal & Christina Dahlberg. 2000. Inventering av lökgroda inom Sjöbo kommun 2000. Länstyrelsen i Skåne län. PDF.
 • Nyström, Per & Marika Stenberg. 2006. Utvärdering av åtgärdsprogram för bevarande av lövgroda (Hyla arborea). Länsstyrelsen i Skåne län. PDF.
 • Nyström, Per & Marika Stenberg. 2008. Åtgärdsprogram för lökgroda 2008–2011 (Pelobates fuscus). Rapport 5826. Naturvårdsverket. PDF.
 • Nyström, Per & Marika Stenberg. 2008. Forskningsresultat och slutsatser för bevarandearbetet med hotade amfibier – En litteraturgenomgång. Länsstyrelserapport 2008:55. Länsstyrelsen i Skåne län. PDF.
 • Nyström, Per & Marika Stenberg. 2008. Skyddsåtgärder för strandpadda och lökgroda vid statlig väg i Skåne. Publikation: 2008:106. Vägverket Region Skåne. PDF.
 • Nyström, Per & Marika Stenberg. 2009. Klockgrodan (Bombina bombina) - Utvärdering av åtgärdsprogram 2000-2002. Länsstyrelserapport 2008:56. Länstyrelsen i Skåne län. PDF. - Innehåller bl.a. inventering av spelande hanar i reservaten 2007.
 • Nyström, Per, Marika Stenberg & Pia Hertonsson 2011. Lökgrodan i Skåne - status och rekommendationer för framtida bevarandearbete. Länsstyrelserapport 2011:12. Länstyrelsen i Skåne län. PDF.
 • Olofsson, Frans, Frida Persbo & Sara Öhmark. 2010. Inventering av större vattensalamander (Triturus cristatus) i Västernorrlands län 2008. Rapport 2010:20 Länsstyrelsen Västernorrland. PDF.
 • Palmér, Camilla. 2010. Translokation av större vattensalamander. Bevarandestrategi eller riskåtgärd? Examensarbete avancerad nivå. Biogeovetenskap, 30 hp. Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi. Stockholms universitet. PDF. - Behandlar ffa en två gånger (!) flyttad population Örebro men även translokeringar i Gävle och Bromma (Judarskogen). Dessutom refereras en del utrikiska exempel.
 • Persbo, Frida, Johanna Reinoja & Sara Öhmark. 2006. Inventering av mindre vattensalamander, Triturus vulgaris i Västerbottens län 2005. Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet. PDF. - Projekt i biologi 10p
 • Person, Kirsten. 2012. Size, temporal and spatial dynamics of a natterjack toad (Bufo calamita) population in Scania. Biologiska institutionen, Lunds universitet. PDF. - Examensarbete biologi
 • Pröjts, Jan. Åtgärdsprogram för strandpadda (stinkpadda), 2009-2014. Bufo calamita. Remissversion. Naturvårdsverket. PDF.
 • Pröjts, Jan. 2005. Groddjur på Utlängan 2005 - resultat från en två dagars inventering. Rapport 2005:14. Länsstyrelsen Blekinge län. PDF. - "... yngel av åkergroda, vanlig padda samt mindre vattensalamander"
 • Pröjts, Jan. 2006. Inventering av groddjur på Inlängan, Ungskär och Flakskär. Rapport 2006:33. Länsstyrelsen Blekinge län. PDF. - "... fynd av fyra arter: vanlig padda, åkergroda, mindre vattensalamander samt större vattensalamander."
 • Pröjts, Jan. 2006. Smygekärr. Inventering av grod- och kräldjur 2006. Trelleborgs kommun. PDF.
 • Pröjts, Jan. 2008. Strandpadda och grönfläckig padda i Blekinge – Biotopkontroll och förslag till åtgärder i Sölvesborgs och Karskrona kommuner. Rapport: 2008:32. Länsstyrelsen Blekinge län. PDF.
 • Pröjts, Jan. 2009. Strandpaddan i Sverige 2008. Utvärdering av åtgärdsprogrammet. Länstyrelsen i Skåne län. PDF. - Utvärdering av åtgärdsprogrammet 2000-2002.
 • Sandberg, Henrik. 2008. Grönfläckig padda, Bufo viridis, på Gråen - förutsättningar för återintroducering. Examensarbete i Biologi, Lunds Universitet. PDF.
 • Stenberg, Marika & Per Nyström. 2010. Åtgärdsprogram för klockgroda 2010-2014 Bombina bombina.. PM 6363. Naturvårdsverket. PDF.
 • Stenberg, Marika & Per Nyström. 2009. Större vattensalamander (Triturus cristatus) i Skåne 2008. Översiktsinventering och förekomst inom 17 Natura 2000 områden. Rapport 2009:8. Länsstyrelsen i Skåne län. PDF.
 • Stenberg, Marika & Per Nyström. 2009? Verksamhetsberättelse för arbetet med hotade groddjur i Skåne 2008. Länsstyrelsen i Skåne län. PDF.
 • Stenberg, Marika & Per Nyström. 2010. Uppföljning av åtgärder för groddjur i Skåne år 2009. Publikationsnummer: 2010:115. Trafikverket. PDF. - Ffa behandlas lökgroda men i stort sett alla arter av groddjur omnämns någon gång.
 • Stenberg, Marika & Per Nyström. 2010. Åtgärdsprogram för klockgroda 2010-2014 Bombina bombina.. PM 6363. Naturvårdsverket. PDF.
 • Stenström, Anna. 2010. Större vattensalamander. Systematisk inventering för åtgärdsprogrammet. Rapport 2009:03. Länsstyrelsen Västra Götalands län. PDF.
 • Sterner, Mattias. 2003. Habitat analyses of the amphibian populations on the Baltic island of Gotland. Examensarbete i biologi. Evolutionsbiologiskt Centrum, Uppsala Universitet. PDF. - Behandlar mindre vattenödla, vanlig padda och åkergroda.
 • Sterner, Mattias. 2005. Inventering av grodor och paddor i Gävleborgs län 2005. Rapport 2005:20. Länsstyrelsen i Gävleborgs län. PDF. - Behandlar vanlig padda, vanlig groda och åkergroda
 • Sterner, Mattias. 2005. Inventering av vattensalamandrar i Gävleborgs län 2005. Rapport 2005:19. Länsstyrelsen i Gävleborgs län. PDF.
 • Sterner, Mattias & Uno Skog. 2007. Inventering av vattensalamandrar i Dalarnas län 2006. Rapport 2006:39. Länsstyrelsen i Dalarnas län. PDF.
 • Strömberg, Gunnar & Annika Asplund. 2004. Grönfläckig padda – åtgärdsprogram för Blekinge. Rapport nr. 2004:4. Länsstyrelsen Blekinge län. PDF.
 • Strömberg, Gunnar & Annika Asplund. 2004. Stinkpadda – åtgärdsprogram för Blekinge. Rapport nr. 2004:5. Länsstyrelsen Blekinge län. PDF.
 • Söderman, Micael. 2009. Inventering av gölgroda i Norrtälje Kommun 2009. Länsstyrelsen i Stockholms län. PDF. - Rapporten finns också inom alternativt omslag med Norrtälje Naturvårdsstiftelse som utgivare. Innehållet är i övrigt identiskt. I rapporten finns även uppgifter lokaler för m. o st. vattenödla, v. groda, v. padda och snok.
 • Tjernberg, Martin? 2011. Vägledning för svenska arter i habitatdirektivets bilaga 2. Större vattensalamander Triturus cristatus. NV-01162-10. Naturvårdsverket. PDF.
 • Wallgren, Märtha & Sven-Åke Berglind. 2004. Inventering av sandödlan Lacerta agilis i Dalarnas län med synpunkter på hot och skötsel. Miljövårdsenheten Rapport 2004:8. Länsstyrelsen i Dalarnas län. PDF. - Inventeringen gjordes 2001.
 • Wirén, Mats. 2006. Grönfläckig padda (Bufo viridis) i Sverige. Utvärdering av utförda artbevarande åtgärder (1994-2005), förslag om framtida åtgärder samt artens tidigare och nuvarande förekomst. Malmö stad. PDF.
 • Wirén, Mats. 2007. Utvärdering av projektet Paddeborg - uppfödning av grönfläckig padda (Bufo viridis variabis) 2003-2007. Malmö stad. PDF.
 • Wirén, Mats. 2006. Utvärdering av åtgärdsprogram för bevarande av grönfläckig padda (Bufo viridis). Länstyrelsen i Skåne län. PDF.
 • Wirén, Mats. 2009. Grönfläckig padda (Bufo viridis ssp variabilis) i Limhamns kalkbrott, 2003-2007. Populationsdynamik, ekologi, habitat samt vissa jämförelser med andra svenska populationer. Länstyrelserapport 2009:34. Länsstyrelsen i Skåne län. PDF.
 • Wirén, Mats. 2010. Åtgärdsprogram för bevarande av Grönfläckig padda Bufo viridis. Remissversion. Naturvårdsverket. PDF. - "Gäller under perioden 2010-2015".

Tillbaka till Rana Konsults hemsida.
Tillbaka till Rapportbibliotekets hemsida.
Till artvis ordnad lista.
Till länsvis ordnad lista.


Nätsida av:
Jon Loman
jon@rana.se
Senast aktualiserad 20130221